مزایای سازه فلزی پیش ساخته

از مهمترین مزایای سازه فلزی پیش ساخته می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

صرفه جویی در مصالح در ساخت سازه فلزی

صرفه جویی و سرعت بالا در مدت ساخت و نصب سازه فلزی

استفاده بیشتر از فضای زیر پوشش

 

مقاومت زیاد سازه فلزی

دوام زیاد سازه فلزی

خواص ارتجاعی در سازه فلزی

پیوستگی مصالح

تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی در سازه فلزی

شرایط آسان ساخت و نصب سازه فلزی

دارای وزن کمی است.

مزیت اشغال کمتر فضا را داراست.

ضریب نیروی لرزه ای سازه فلزی

قیمت مناسب